بیل پارویی مشکی
۱۰۴۰۱۵۰۰۵

بیل پارویی مشکی
بیل های پارویی به دلیل دارا بودن سر صاف برای کندن زمین استفاده نمی شوند، زیرا باعث آسیب رسیدن به بیل می شود، در عوض وسیله ای مناسب برای جابجایی خاک، سنگ ، برف و ... می باشد.